Introductory provisions

 1. The school regulations regulate rights and obligations of Vaša Akadémia, o.z. (ďalej iba „ Vaša Akadémia“) ako poskytovateľa hudobných a jazykových kurzov na jednej strane, a odberateľa – (hereinafter referred as the "Parties")
 2. The term "student" means : a person who has applied for music or language courses at the academy. In the case of underage student (younger than 18 years), for the purposes of these school rules, the term pupil also means a parent - legal representative.

Establishment and termination of a contractual relationship

 1. The contractual relationship between the academy and the student is established by accepting the offered teaching date and paying the tuition.
 2. The contractual relationship is also established by filling in and sending the form on the website - application.
 3. The contractual relationship terminates at the end of the regular school year according to the study schedule. If the student continues to study during the summer music and language school, the contractual relationship is extended for this period. Early termination of the contractual relationship may occur by mutual agreement or by written notice in accordance with the provisions of these school regulations.

Study schedule

 1. The lessons take place all year round, including school holidays. Exceptions are Christmas (including New Years Eve) Easter and other public holidays during which classes are not held.
 2. The School Year is followed by the optional Summer Music School, which lasts during the summer school holidays and during September until the beginning of the next school year.

Registration for the course and binding reservation of the date

 1. Výučba prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý je zostavený pre každého žiaka osobitne. Preto je možné prihlasovať sa na kurzy priebežne počas celého roka. Avšak celoročný kurz môže Vaša Akadémia  zabezpečiť len pre žiakov, ktorí sa prihlásili vopred, pred začiatkom školského roka.
 2. Based on the binding application, the counselors will contact the student, help him choose a suitable course, select a suitable lecturer and book a binding teaching date. Vaša Akadémia -Your Academy reserves the right to request a non-refundable deposit from the student - registration fee. The registration fee is deducted from the first tuition payment after the first payment of the tuition is done.
 3. After agreeing on a binding date for the course and before the start of the course, the student must pay tuition fees for the agreed course.

Price of courses and payment of tuition

 1. The student has the opportunity to choose the frequency of tuition fees according to the price list: year-round, semi-annual, quarterly or monthly. The price list of all offered courses is published on the website www.vasaakademia.sk and is available at the contact office.
 2. The parties may agree to change the payment frequency during the school year.
 3. Prvú splátku školného je žiak povinný uhradiť najneskôr pred začatím kurzu a to na účet : SK9565000000000094407580. Každú ďalšiu splátku školného je povinný uhradiť najneskôr v deň, na ktorý je plánovaná posledná riadna hodina, prináležiaca k predchádzajúcej splátke, a to aj v prípade, ak ešte neboli nahradené všetky neuskutočnené hodiny. Vaša Akadémia žiaka upozorní na blížiaci sa termín splatnosti každej splátky a vyzve ho na úhradu školného.
 4. Bez úhrady školného v plnej výške príslušnej splátky výučba žiakovi nebude poskytnutá.

Neuskutočnené hodiny

 1. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie v riadnom dohodnutom vyučovacom čase.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je povinný oznámiť to pracovníkom akadémie.
 3. Pre bezplatné zrušenie hodiny je žiak povinný nahlásiť zrušenie hodiny najneskôr 48 hodin pred dohodnutým termínom telefonicky osobne alebo formou sms. V prípade iných foriem ospravedlnenia Vaša Akadémia nemôže garantovať včasné prevzatie, spracovanie a tým pádom aj ospravedlnenie podľa školského poriadku.
 4. V prípade neúčasti žiaka, ktorá bola riadne a včas ospravedlnená, Vaša Akadémia poskytne žiakovi náhradný termín výučby alebo lekciu na samoštúdium v elektronickej forme
 5. Ak žiak vymešká viac ako 1/4 plánovaných hodín, Vaša Akadémia si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie ďalších náhrad.
 6. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní bez ospravedlnenia, alebo ak sa ospravedlní neskoro, nemá nárok na náhradu.
 7. Ak sa vyučovanie neuskutoční z dôvodov na strane Vašej Akadémmie, je povinná informovať žiaka o zrušení plánovaného vyučovania vhodnou formou a poskytnúť mu hodinu v náhradnom termíne. Ak žiak vyslovene nepožiada o inú formu, oznámenie sa realizuje formou SMS. Vaša Akadémia neručí za škody, ktoré vzniknú žiakovi, ak zmení alebo prestane používať svoje telefónne číslo a takúto zmenu akadémii neoznámi.
 8. Náhradné hodiny sa musia uskutočniť do 2 mesiacov (8 týždňov) odo dňa, v ktorom bola pôvodne plánovaná riadna vyučovacia hodina; inak nárok na náhradu zanikne. Všetky vyučovacie hodiny je nutné absolvovať v predplatenom období (do konca školského roka, do konca letnej hudobnej školy); prenášanie hodín do nasledujúceho obdobia nie je možné.
 9. Žiak je povinný poskytnúť pracovníkom Vašej Akadémie potrebnú súčinnosť pri hľadaní vhodného náhradného termínu.
 10. V prípade dlhodobej preukázateľnej choroby alebo z iných vážnych dôvodov žiak môže požiadať o prerušenie štúdia a prenesenie predplatených hodín na neskoršie obdobie, keď bude môcť v kurze pokračovať.

Predčasné ukončenie kurzu a storno poplatky

 1. Vaša Akad´mia poskytuje žiakom na začiatku kurzu štvortýždňovú skúšobnú dobu. Počas tohto obdobia žiak môže jednostranne odstúpiť od zmluvy a predčasne ukončiť kurz. V takom prípade akadémia vráti žiakovi alikvotnú čiastku zaplateného školného.
 2. Školné za neuskutočnené hodiny Vaša Akadémia  vracia iba v prípade, ak sa vyučovanie neuskutočnilo z dôvodov na strane akadémie a pre pretrvávajúce prekážky nie je možné ponúknuť žiakovi náhradný termín. Ak v prípade personálnych zmien Akadémia ponúkne žiakovi kurz u iného lektora, nejde o pretrvávajúce prekážky a nárok na vrátenie školného nevzniká.
 3. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zaplatené školné nevracia. Ak žiak predčasne ukončí štúdium alebo ak nevyčerpal svoje predplatené hodiny v plánovanom ani náhradnom termíne, nemá nárok na vrátanie školného.
 4. Ak žiak chce predčasne ukončiť kurz, je povinný oznámiť to akadémii 30 dní vopred. V takom prípade si akadémia nebude nárokovať úhradu ďalších splátok školného. Za okamžité zrušenie sa účtuje storno poplatok vo výške 100 eur.
 5. V prípade predčasného ukončenia štúdia je žiak povinný absolvovať všetky predplatené hodiny do dňa predčasného ukončenia štúdia, v opačnom prípade nárok na náhradné hodiny zanikne. Vaša Akadémia môže vo výnimočných prípadoch povoliť dočerpanie náhradných hodín aj po predčasnom ukončení štúdia, táto výnimka však nie je žiakom nárokovateľná. Žiak predčasným ukončením štúdia stráca nárok na rezerváciu svojho pôvodného termínu, Vaša Akadémia má právo poskytnúť ho inému platiacemu žiakovi.
 6. Ak si žiak neplní svoje povinnosti, vyplývajúce zo školského poriadku, môže byť zo štúdia vylúčený. Za opodstatnené dôvody sa považuje najmä neuhradenie školného a opakovaná neúčasť na vyučovaní.

Reklamačný poriadok

 1. Nám vo Vašej Akadémii záleží na tom, aby sme všetkým žiakom poskytovali kvalitnú výučbu. Napriek tejto snahe môžu nastať sporné situácie, s ktorými žiak alebo rodič nie je spokojný. V takom prípade odporúčame kontaktovať poradcov, ktorí žiakovi v opodstatnených prípadoch radi vyhovejú a pomôžu problémovú situáciu vyriešiť.
 2. Ak žiak nie je spokojný s riešením vzniknutej situácie, môže sa obrátiť na manažéra Vašej Akadémie, a to e-mailom na adrese info@vasaakademia.sk
 3. Žiak je povinný podať podnet na riešenie problémovej situácie do 7 dní od jej vzniku. Vyriešenie situácie v prípade oneskoreného podania môže byť oneskorené alebo úplne nemožné a takýto podnet môže byť akadémiou odmietnutý.
 4. Ostatné náležitosti reklamácií sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.

Ochrana osobných údajov

 1. Vaša Akadémia spracováva osobné údaje žiakov výlučne v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie hudobného kurzu.
 2. Vaša Akadémia sa zaväzuje rešpektovať súkromie žiakov, chrániť ich osobné údaje a nakladať s nimi v súlade s právnymi predpismi SR.

Záverečné ustanovenia

 1. Ostatné náležitosti, neupravené v školskom poriadku, sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom vydania a nahrádza školský poriadok platný v predchádzajúcom období.
 3. Aktuálny Školský poriadok je verejne prístupný na kontaktných miestach Vašej Akadémie  a na webstránke školy a je záväzný pre všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú po jeho zverejnení.

Aktualizované v : Čierna Voda, 01.08.2021

Scroll to top
en_USEnglish