Úvodné ustanovenia

 1. Školský poriadok upravuje práva a povinnosti Vaša Akadémia, o.z. (ďalej iba „ Vaša Akadémia“) ako poskytovateľa hudobných a jazykových kurzov na jednej strane, a odberateľa – žiaka na strane druhej. (ďalej aj „zmluvné strany“)
 2. Pod pojmom „žiak“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na hudobné alebo jazykové kurzy akadémie. Ak ide o neplnoletú osobu, pre účely tohto školského poriadku sa pod pojmom žiak rozumie aj rodič – zákonný zástupca.

Vznik a zánik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah medzi akadémiou a žiakom vzniká konklúdentne– akceptovaním ponúknutého termínu výučby a zaplatením školného.
 2. Zmluvný vzťah vzníká tiež vyplnením a odoslaním formulára na webovej stranke – prihláška.
 3. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby riadneho školského roku podľa harmonogramu štúdia. Ak žiak pokračuje v štúdiu aj počas letnej hudobnej a jazykovej školy, zmluvný vzťah sa predlžuje aj na toto obdobie. K predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť na základe vzájomnej dohody alebo písomnou výpoveďou podľa ustanovení tohto školského poriadku.

Harmonogram štúdia

 1. Výučba prebieha celoročne, vrátane školských prázdnin. Výnimkou sú Vianoce (vrátane Nového roka) Veľká noc a iné štátne sviatky, počas ktorých výučba neprebieha.
 2. Na Školský rok nadväzuje voliteľná Letná hudobná škola, ktorá trvá počas letných školských prázdnin a počas septembra až do začiatku ďalšieho školského roka.

Prihlásenie na kurz a záväzná rezervácia termínu

 1. Výučba prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý je zostavený pre každého žiaka osobitne. Preto je možné prihlasovať sa na kurzy priebežne počas celého roka. Avšak celoročný kurz môže Vaša Akadémia  zabezpečiť len pre žiakov, ktorí sa prihlásili vopred, pred začiatkom školského roka.
 2. Na základe záväznej prihlášky poradcovia kontaktujú žiaka, pomôžu mu zvoliť si vhodný kurz, vyberú mu vhodného lektora a zarezervujú mu záväzný termín výučby. Vaša Akadémia si vyhradzuje právo požadovať od žiaka nevratnú zálohu – zápisné. Zápisné sa po zaradení na kurz odpočíta od prvej splátky školného.
 3. Po dohodnutí záväzného termínu kurzu a pred samotným začatím kurzu je žiak povinný uhradiť školné za dohodnutý kurz.

Cena kurzov a platenie školného

 1. Žiak má možnosť zvoliť si frekvenciu splácania školného podľa cenníka: celoročne, polročne, trimestrálne alebo mesačne. Cenník všetkých ponúkaných kurzov je zverejnený na webstránke www.vasaakademia.sk a je k dispozícii v kontaktnej kancelárii. 
 2. Zmluvné strany sa počas školského roka môžu dohodnúť na zmene frekvencie splácania.
 3. Prvú splátku školného je žiak povinný uhradiť najneskôr pred začatím kurzu a to na účet : SK9565000000000094407580. Každú ďalšiu splátku školného je povinný uhradiť najneskôr v deň, na ktorý je plánovaná posledná riadna hodina, prináležiaca k predchádzajúcej splátke, a to aj v prípade, ak ešte neboli nahradené všetky neuskutočnené hodiny. Vaša Akadémia žiaka upozorní na blížiaci sa termín splatnosti každej splátky a vyzve ho na úhradu školného.
 4. Bez úhrady školného v plnej výške príslušnej splátky výučba žiakovi nebude poskytnutá.

Neuskutočnené hodiny

 1. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie v riadnom dohodnutom vyučovacom čase.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je povinný oznámiť to pracovníkom akadémie.
 3. Pre bezplatné zrušenie hodiny je žiak povinný nahlásiť zrušenie hodiny najneskôr 48 hodin pred dohodnutým termínom telefonicky osobne alebo formou sms. V prípade iných foriem ospravedlnenia Vaša Akadémia nemôže garantovať včasné prevzatie, spracovanie a tým pádom aj ospravedlnenie podľa školského poriadku.
 4. V prípade neúčasti žiaka, ktorá bola riadne a včas ospravedlnená, Vaša Akadémia poskytne žiakovi náhradný termín výučby alebo lekciu na samoštúdium v elektronickej forme
 5. Ak žiak vymešká viac ako 1/4 plánovaných hodín, Vaša Akadémia si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie ďalších náhrad.
 6. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní bez ospravedlnenia, alebo ak sa ospravedlní neskoro, nemá nárok na náhradu.
 7. Ak sa vyučovanie neuskutoční z dôvodov na strane Vašej Akadémmie, je povinná informovať žiaka o zrušení plánovaného vyučovania vhodnou formou a poskytnúť mu hodinu v náhradnom termíne. Ak žiak vyslovene nepožiada o inú formu, oznámenie sa realizuje formou SMS. Vaša Akadémia neručí za škody, ktoré vzniknú žiakovi, ak zmení alebo prestane používať svoje telefónne číslo a takúto zmenu akadémii neoznámi.
 8. Náhradné hodiny sa musia uskutočniť do 2 mesiacov (8 týždňov) odo dňa, v ktorom bola pôvodne plánovaná riadna vyučovacia hodina; inak nárok na náhradu zanikne. Všetky vyučovacie hodiny je nutné absolvovať v predplatenom období (do konca školského roka, do konca letnej hudobnej školy); prenášanie hodín do nasledujúceho obdobia nie je možné.
 9. Žiak je povinný poskytnúť pracovníkom Vašej Akadémie potrebnú súčinnosť pri hľadaní vhodného náhradného termínu.
 10. V prípade dlhodobej preukázateľnej choroby alebo z iných vážnych dôvodov žiak môže požiadať o prerušenie štúdia a prenesenie predplatených hodín na neskoršie obdobie, keď bude môcť v kurze pokračovať.

Predčasné ukončenie kurzu a storno poplatky

 1. Vaša Akad´mia poskytuje žiakom na začiatku kurzu štvortýždňovú skúšobnú dobu. Počas tohto obdobia žiak môže jednostranne odstúpiť od zmluvy a predčasne ukončiť kurz. V takom prípade akadémia vráti žiakovi alikvotnú čiastku zaplateného školného.
 2. Školné za neuskutočnené hodiny Vaša Akadémia  vracia iba v prípade, ak sa vyučovanie neuskutočnilo z dôvodov na strane akadémie a pre pretrvávajúce prekážky nie je možné ponúknuť žiakovi náhradný termín. Ak v prípade personálnych zmien Akadémia ponúkne žiakovi kurz u iného lektora, nejde o pretrvávajúce prekážky a nárok na vrátenie školného nevzniká.
 3. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zaplatené školné nevracia. Ak žiak predčasne ukončí štúdium alebo ak nevyčerpal svoje predplatené hodiny v plánovanom ani náhradnom termíne, nemá nárok na vrátanie školného.
 4. Ak žiak chce predčasne ukončiť kurz, je povinný oznámiť to akadémii 30 dní vopred. V takom prípade si akadémia nebude nárokovať úhradu ďalších splátok školného. Za okamžité zrušenie sa účtuje storno poplatok vo výške 100 eur.
 5. V prípade predčasného ukončenia štúdia je žiak povinný absolvovať všetky predplatené hodiny do dňa predčasného ukončenia štúdia, v opačnom prípade nárok na náhradné hodiny zanikne. Vaša Akadémia môže vo výnimočných prípadoch povoliť dočerpanie náhradných hodín aj po predčasnom ukončení štúdia, táto výnimka však nie je žiakom nárokovateľná. Žiak predčasným ukončením štúdia stráca nárok na rezerváciu svojho pôvodného termínu, Vaša Akadémia má právo poskytnúť ho inému platiacemu žiakovi.
 6. Ak si žiak neplní svoje povinnosti, vyplývajúce zo školského poriadku, môže byť zo štúdia vylúčený. Za opodstatnené dôvody sa považuje najmä neuhradenie školného a opakovaná neúčasť na vyučovaní.

Reklamačný poriadok

 1. Nám vo Vašej Akadémii záleží na tom, aby sme všetkým žiakom poskytovali kvalitnú výučbu. Napriek tejto snahe môžu nastať sporné situácie, s ktorými žiak alebo rodič nie je spokojný. V takom prípade odporúčame kontaktovať poradcov, ktorí žiakovi v opodstatnených prípadoch radi vyhovejú a pomôžu problémovú situáciu vyriešiť.
 2. Ak žiak nie je spokojný s riešením vzniknutej situácie, môže sa obrátiť na manažéra Vašej Akadémie, a to e-mailom na adrese info@vasaakademia.sk
 3. Žiak je povinný podať podnet na riešenie problémovej situácie do 7 dní od jej vzniku. Vyriešenie situácie v prípade oneskoreného podania môže byť oneskorené alebo úplne nemožné a takýto podnet môže byť akadémiou odmietnutý.
 4. Ostatné náležitosti reklamácií sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.

Ochrana osobných údajov

 1. Vaša Akadémia spracováva osobné údaje žiakov výlučne v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie hudobného kurzu.
 2. Vaša Akadémia sa zaväzuje rešpektovať súkromie žiakov, chrániť ich osobné údaje a nakladať s nimi v súlade s právnymi predpismi SR.

Záverečné ustanovenia

 1. Ostatné náležitosti, neupravené v školskom poriadku, sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom vydania a nahrádza školský poriadok platný v predchádzajúcom období.
 3. Aktuálny Školský poriadok je verejne prístupný na kontaktných miestach Vašej Akadémie  a na webstránke školy a je záväzný pre všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú po jeho zverejnení.

Aktualizované v : Čierna Voda, 01.08.2021

Prejsť na začiatok
sk_SKSlovak